گــروه صــنعتی البــرز در ســال 1354 در شــهرك صــنعتی البــرز قــزوین تاســیس و درســال 1356 بــه بهــره بــرداري رســید. ایــن شــرکت فعالیــت خــود را در زمینــه محصــولات پلیمــري آغــاز نمــوده و حــالا پــس از حــدود پنجــاه ســال فعالیــت تولیــدي در حـــال حاضـــر بـــه عنـــوان یکـــی از بزرگتـــرین و معتبرتـــرین تولیدکننـــدگان صـــنایع PVC بـــا بـــیش از 80 نماینـــدگی رســـمی در کشور مشغول به فعالیت می باشد.

پــس از ســالها تــلاش بــی وقفــه بــه یــاري خداونــد و اتکــا بــه دانــش مــدیران، مهندســان و کارکنــان توانمنــد و زحمــتکش

خـــود توانســـته اســـت دامنـــه تولیـــدات و فعالیـــت هـــاي خـــود را گســـترش داده تـــا ســـالها پیشـــرو و پیشـــگام در تولیـــد و تـــامین محصـــولات حـــوزه پســـیو شـــبکه مخـــابرات کشـــور باشـــد. ایـــن مجموعـــه توانســـته اســـت اســـتانداردهاي کیفـــی لازم مخـــابرات کشـــور را کســـب نمـــوده و امـــروزه تـــامین کننـــده محصـــولات زیـــر ســـاخت حـــوزه مخـــابرات جهـــت توســـعه اینترنت و فیبر نوري کشور باشد.

صادراتی از افتخارات این مجموعه می باشد.

گــروه صــنعتی البـــرز امــروزه بـــا بــیش از 10 شـــرکت زیــر مجموعــه بـــه تولیــد طیـــف وســیعی از محصـــولات بــا کیفیـــت و مطــرح بــا نــام هــاي تجــاري مختلــف پرداختــه و همــواره کیفیــت، پیشــرفت و رضــایت مشــتریان عزیــز خــود را ســر لوحــه کــار خود قرار داده است.

 

تاریخچه البرز
تاریخچه لوله اتصالات البرز