چراغ اضطرارى سقفى آويزى
در چراغهاى اضطرارى پروفيلى از پروفيل آلومينيومى اكستروژن جهت افزليش كارايى استفاده شده است. اين چراغ براى نصب آويزى از سقف مى باشد و ازآن جهت قا بليت مشاهده علامت راهنما از دو سمت وجود دارد. اين مدل داراى بالاست الكترونيكى براى لامپهاى فلورسنت TC-L 5/7 W و درجه حفاظتى IP40 و قابل شفارش در رنگ تيتان سيلور و سه سا يز مختلف 190x340 , 148x297 و 105x210 مى باشد.
چراغ اضطرارى ديوارى
در چراغهاى اضطرارى پروفيلى از پروفيل آلومينيومى اكستروژن جهت افزليش كارايى استفاده شده است. اين مدل براى نصب روى ديوار مى باشد و ازآن جهت قابليت مشاهده علامت راهنما فقط از يك سمت مى باشد. اين مدل داراى بالاست الكترونيكى براىلامپهاى فلورسنت TC-L 5/7 W و درجه حفاظتىIP40 و قابل شفارش در رنگ تيتان سيلور و سه سا يز مختلف 190x340 , 148x297 و 105X210 مى باشد.