پنجمین نمایشگاه مخابرات،ارتباطات و صنایع وابسته

محل برگزاری نمایشگاه: اصفهان پل تاریخی شهرستان
زمان برگزاری نمایشگاه: 25 الی 29 مرداد ماه 1394
۱۳۹۴/۰۳/۰۴
alborzpolymer.com
نام شرکت: