پنجمین نمایشگاه مخابرات،ارتباطات و صنایع وابسته پنجمین نمایشگاه مخابرات،ارتباطات و صنایع وابسته (تعداد بازدید : 6370)
محل برگزاری نمایشگاه: اصفهان پل تاریخی شهرستان
زمان برگزاری نمایشگاه: 25 الی 29 مرداد ماه 1394

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۴
منبع :