نظر سنجی مشتریان

همواره افزایش سطح خشنودی مشتریان ، سر لوحه فعالیتهای این شرکت بوده است. در این خصوص متمنی است با تکمیل موارد مشروحه زیر و ارائه نقطه نظرات خود ما را در انجام این مهم یاری فرمائید. در ضمن نظرات خود در رابطه با هر یک از موارد زیر در خصوص محصولات این شرکت در ستونهای مربوطه یا علامت √ مشخص فرمائید. در هر مورد امتیاز "10" به عنوان رضایت کامل و امتیاز "1" بعنوان عدم رضایت تلقی میشود.

مشتری گرامی

شرکت :
جناب آقا / خانم مهندس
تلفن :
.
تحویل بهنگام محصول (تحویل بموقع) :
قیمت محصولات :
وضعیت بسته بندی :
نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی برای محصولات شرکت :
شکل ظاهری محصول :
روند بهبود سطح کیفیت محصولات :
عملکرد کیفی محصولات حین مصرف :
نحوه برخورد کارمندان فروش هنگام اخذ سفارش :
سهولت ارتباط با مدیران شرکت :
وضعیت محصولات شرکت نسبت به رقبای داخلی:
وضعیت محصولات شرکت نسبت به رقبای خارجی :
تنوع محصولات :
تطابق نمونه اولیه با محصول ارسالی :
تطابق مشخصات فنی محصول با مشخصات سفارش :